Ekumenická bohoslužba na námestí

Drahí bratia a sestry,

Na budúcu nedeľu 3.decembra 2023 sa o 15:30 uskutoční Ekumenická bohoslužba slova, spojená s požehnaním adventných vencov na námestí Centrum. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Knižné kalendáre

Drahí bratia a sestry,

Od nedele 19.11.2023 sú v sakristii pred a po sv. liturgii na predaj gréckokatolícke slovenské a rusínske knižné kalendáre po 3€ pre rok 2024.

Miništrantská súťaž – FILIP CHALLENGE

Pôstna výzva cez filipovku pre všetkých miništrantov v našom chráme, ale aj pre neminištrantov (ktorí by chceli začať miništrovať… srdečne ste všetci vítaní ☺️). Cieľom je zúčastniť sa čo najväčšieho počtu liturgii. Ak sa jej chceš zúčastniť je potrebné urobiť dve veci: začať miništrovať a čo najskôr sa prihlásiť v sakristii, alebo u o. Petra (kaplána). ☺️

Liturgický program 20.11. – 26.11.2023

V našom chráme sa zapojíme modlitbou spoločnej krížovej cesty v stredu 22.11.2023 so začiatkom o 17:00 za prenasledovaných kresťanov.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční mimoriadna zbierka na energie v cerkvi. Vopred ďakujeme za Vašu štedrosť. Zbierku môžete podporiť aj formou príspevku na účet farnosti (do poznámky pre príjemcu uviesť: na energie v cerkvi.)

Potravinová zbierka

Drahí bratia a sestry,

v termíne od 23. do 25. novembra 2023 môžete vo vybraných predajniach TESCO darovať trvanlivé potraviny a drogériu do pripravených zberných košov v blízkosti pokladni. 🛒🥫🧴

Okrem potravín môžete prispieť finančne a to naskenovaním čiarového kódu z letáku, ktorý obdržíte od našich dobrovoľníkov pri vstupe do predajne v hodnote 1,50 €.

Taktiež bude prebiehať aj online potravinová zbierka v termíne od 23. novembra do 31.12.2023.

Vopred Vám Ďakujeme za Vašu štedrosť. 🙏

Týždeň cirkvi pre mladých

Tento týždeň prebieha Týždeň cirkvi pre mladých. Pozývame nielen mladých na utorňajšiu moderovanú eucharistickú adoráciu po skončení večernej sv. liturgie a v piatok 24.11.2023 po skončení večernej sv. liturgie na hodnotný film do pastoračnej miestnosti (tyčinky a čipsy si treba doniesť 😊).

Červená streda

Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva farnosti, školy a spoločenstvá vyjadriť svoju podporu prenasledovaným kresťanom v celosvetovej kampani Červená streda, ktorá sa uskutoční 22. novembra 2023.

Zapojiť sa môžete aj vy:

  • nasvietením kostola či budovy ⛪️
  • modlitbou za prenasledovaných pre vieru 🙏
  • červeným odevom alebo iným spôsobom 🧣
  • šírením informácií o utrpení kresťanov ℹ️

Všetky potrebné informácie sú na www.cervenastreda.sk

Ďakujeme! ❤️

Vojdi a začuj

Drahí bratia a sestry,

Srdečne pozývame na stretnutie mladých v Nedeľu Krista Kráľa, tentokrát do Prešova ❤😇

Začala sa Filipovka

Na veľké a slávne udalosti vykúpenia Cirkev pripravuje veriacich pôstom. Jedným z najväčších sviatkov liturgického roku je sviatok Narodenia Ježiša Krista. Aj na tento sviatok pripravuje Cirkev pôstnym obdobím, ktoré ho predchádza.

Pôst pred Narodením Pána je nazývaný Filipovka, pretože sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa. Pôst bol zavedený, aby pripravil Cirkev na dôstojnú oslavu veľkého a svätého dňa Kristovho narodenia.

Prvá zmienka o prípravnom období pred Narodením Pána – filipovke – je v dekréte koncilu zo Zaragozy (380). Konciloví otcovia sa uzniesli, že každý kresťan má od 17. decembra do Bohozjavenia (6. januára) chodiť denne do chrámu. Na synode v Mac (v dnešnom Francúzsku) r. 581 bolo schválené, že každý kresťan sa má od sviatku sv. Martina (11. novembra) až do 24. decembra postiť trikrát do týždňa (pondelok, streda, piatok).

Zmienku o pôste pred Narodením Ježiša Krista nachádzame v Koptickom kalendári v 8. storočí. Ján Pôstnik, patriarcha Carihradu, ustanovuje pravidlo: „Patrí sa, aby sa veriaci zdržiavali od mäsa po dve štyridsiatnice, t.j. v čase Filipovky a v čase pôstu Petra a Pavla“. V 9. storočí sa celý Východ podriadil tejto disciplíne a prijal pôst pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. Súčasné liturgické obdobie pred Narodením bolo definitívne ustálené na Konštantínopolskom sneme v roku 1166. Koncil sa uzniesol, že pôst sa bude začínať 15. novembra a bude trvať do 24. decembra vrátane. Tak bol ustanovený ďalší 40-dňový pôst

Aj cieľom tohto pôstu je modlitbou a pôstom sa pripraviť na sviatok Narodenia Ježiša Krista. Simeon Solúnsky hovorí: „Štyridsaťdenný pôst pred Narodením Ježiša Krista je podobný Mojžišovmu pôstu na vrchu Sinaj. Po štyridsaťdennom pôste prijal tabule Božích prikázaní. Zachovajme aj my štyridsaťdenný pôst a prijmime živé Slovo Božie vtelené z Panny a prijmime aj jeho telo – pristúpme k svätému prijímaniu“.

Predvianočný pôst sa v cirkvi prijal podľa starozákonných patriarchov, ktorí s veľkou vierou očakávali príchod Mesiáša. V čase filipovky chce Cirkev utvrdiť srdcia veriacich vo viere príkladom ako starozákonných, tak aj novozákonných svätých, ktorých pamiatku slávi v tomto predvianočnom pôstnom období. Dve nedele pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista sú zasvätené pamiatke svätých Praotcov a svätých Otcov Starého zákona.

V Západnej Cirkvi je obdobie predvianočného pôstu nazvané ako adventné obdobie. Toto obdobie sa začína prvými vešperami nedele, ktorá padne na deň 30.novembra alebo na najbližší deň tohto dátumu a končí sa pred prvými vešperami Narodenia Pána. Táto adventná doba odstránila jeho pôstny charakter a prijala eschatologický charakter. Aj samotné liturgické texty povzbudzujú veriacich k očakávaniu druhého a slávneho príchodu Pána.

Pôstne predpisy pre Filipovku boli vždy miernejšie ako pravidlá pre Veľký štyridsaťdňový pôst pred Paschou. Gréckokatolíkov na Slovensku v súčasnosti viaže iba povinnosť zdržiavať sa mäsitých pokrmov v piatok. Na rozdiel od Veľkého pôstu, Filipovka nemá vlastné liturgické predpisy.

Zdroj: Prešovská archieparchia