Informácie

Úradné hodiny

Utorok15:00 – 17:00
Streda09:00 – 11:00
Štvrtok15:00 – 17:00
Piatok09:00 – 11:00

V nedele, 1. piatky a vo sviatky (štátne aj cirkevné) úradné hodiny nebývajú.

Súrne prípady, ako napr. zaopatrovanie chorých, nahlasovanie pohrebov…, sa vybavujú aj mimo úradných hodín.

Na sväté liturgie sa zapisuje v sakristii pred a po sv. liturgii u o. dekana.

Každý štvrtok v čase úradných hodín je vyčlenený priestor pre duchovný rozhovor. Na duchovný rozhovor sa je potrebné ohlásiť minimálne 1 deň vopred, buď osobne, prípadne telefonicky u o. dekana, alebo o. kaplána.


Zapisovanie na sv. liturgie

 • zapísať na sv. liturgiu môžete pred a po sv. liturgii v sakristii u o. dekana
 • svätá liturgia môže byť obetovaná buď za živých alebo za zomrelých
 • v prípade, že chcete obetovať úmysel sv. liturgie na konkrétny dátum, treba na to myslieť minimálne 3 mesiace vopred, nakoľko nie vždy sa bude dať odslúžiť sv. liturgia (daný dátum je už obsadený, v daný deň je sviatok a iné)
 • o výročnú sv. liturgiu za zomrelých, čiže o sv. liturgiu obetovanú za zomrelého/zomrelú (rok po ich smrti) je potrebné požiadať najmenej 3 mesiace vopred
 • za zomrelých je možné odslúžiť po sv. liturgii aj panychídu
 • o sv. liturgiu za živých pri príležitosti životného jubilea 40, 50, 60, 70, 80 rokov a viac, ako aj výročia sobáša (poďakovanie za 40, 50 rokov spoločného života), alebo iných významných životných udalostí, je vhodné požiadať aspoň 3 mesiace vopred
 • na nedeľné sv. liturgie a vo sviatky prijímame len úmysly na prosby za živých
 • taktiež je možné požiadať o prosbu v ekténiji za zdravie a Božie požehnanie, dary Ducha Svätého, za uzdravenie,… , ktorý sa odslúži počas sv. liturgie v suhubej ekténiji po príhovore

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) vysluhujeme v našej farnosti nasledovne:

V týždni (mimo sviatok):

V pracovných dňoch a v sobotu pol hodinu pred začiatkom sv. liturgie

V prvopiatkovom týždni:

Pondelok – štvrtok: ráno pol hodinu pred sv. liturgiou a večer hodinu pred začiatkom sv. liturgie (v prípade potreby sa spovedá aj po večernej sv. liturgii)

Piatok: ráno pol hodinu pred sv. liturgiou a poobede od 15:00 – 17:45 hod. (v prípade potreby sa spovedá aj po večernej sv. liturgii)

V 1.piatok sa po rannej sv. liturgii vyloží sv. eucharistia k celodennej adorácii od 08:00 – 17:45. Na adoráciu pri sv. eucharistii sa môžete zapísať vždy v daný prvopiatkový týždeň vzadu pri časopisoch.

Počas prvého piatku spovedáme aj chorých našej farnosti od 08:00 ráno. Tých, čo spovedáme pravidelne, chodíme automaticky.

Ak by prejavil niekto záujem o túto možnosť, je nutné to nahlásiť o. dekanovi.


Sviatosť krstu

 • krst sa nahlasuje 2 týždne pred určeným termínom (najlepšie je nahlásiť krst pred pôrodom, aby sa splnili podmienky krstu túžby)
 • krst nahlasuje rodič dieťaťa
 • pred krstom je potrebné, aby rodičia a krstní rodičia absolvovali predkrstný rozhovor a vyspovedali sa (prijali sviatostné tajomstvo zmierenia).
 • krstní rodičia majú byť zrelými kresťanmi, viesť aktívny kresťanský život (nerozvedení s iniciačnými sviatosťami – krst, myropomazanie a eucharistia), majú mať aspoň 16 rokov.
 • krstný rodič môže byť gréckokatolík, rímskokatolík….
 • ku krstu je potrebné doniesť košieľku a sviecu.

Ďalšie informácie dostanete pri nahlasovaní.


Sviatosť manželstva

 • úmysel uzatvoriť manželstvo, treba nahlásiť na farskom úrade aspoň 3 mesiace vopred (ak Vám chýba niektorá sviatosť, alebo ide o zmiešané manželstvo – rôznosť vierovyznaní, tak aspoň 4 mesiace vopred ! )
 • termín sobáša je najlepšie si dohodnúť ešte pred objednaním svadobnej sály
 • kňaz pri obrade zasnúbenia nastokne obrúčku na prst pravej ruky (treba nato myslieť pri ich kupovaní)
 • svedkovia musia mať aspoň 18 rokov
 • je nutné absolvovať predmanželskú prípravu – termíny dohodneme osobne
 • ak je niektorá zo stránok pokrstená mimo našej farnosti, prinesie svedectvo o krste z farského úradu, kde bola pokrstená (svedectvo nesmie byť staršie ako 3 mesiace ! )
 • obrad sobáša sa koná podľa platných liturgických predpisov gréckokatolíckej cirkvi, nie podľa filmov

Ďalšie informácie dostanete pri nahlasovaní.


Cirkevný pohreb

Aký je postup pri vybavovaní a nahlasovaní cirkevného pohrebu ?

Pohrebná služba

 • určí dátum a čas pohrebu (po dohode s farským úradom)

Matrika

 • vystaví Úmrtný list a potvrdí List o prehliadke mŕtveho/mŕtvej

Farský úrad

 • nahlásite termín pohrebu, ktorý určila pohrebná služba
 • k nahláseniu pohrebného obradu, ktoré je nutné vykonať osobne na farskom úrade (aj mimo úradných hodín – najprv ohlásiť telefonicky a potom prísť osobne), je potrebné priniesť so sebou List o obhliadke mŕtveho, ktorý je vystavený i podpísaný lekárom, prípadne aj potvrdený príslušným matričným úradom (podľa novej legislatívy to nie je nevyhnutné)
 • na farskom úrade sa dohodnú podrobnosti pohrebu, zaznačia sa údaje o zosnulom pre farskú matriku
 • ďalšie informácie budú doplnené pri nahlasovaní pohrebu
 • zosnulému sa zvoní o 9:00 a o 15:00 v našom farskom chráme po nahlásení

Ďalšie informácie

 • ak nie je v programe uvedené inak (moleben, akatist,…) pred každou sv. liturgiou je priestor na modlitbu sv. ruženca, alebo Korunky k Božiemu milosrdenstvu
 • ranná sv. liturgia v utorok a večerná sv. liturgia v stredu sú s menlivými časťami a príhovorom v rusínskom jazyku
 • každú stredu po večernej sv. liturgii Vás pozývame na biblickú školu, ktorá sa koná v cerkvi, v pastoračnej miestnosti (každá preberaná téma je samostatný celok)
 • večerná sv. liturgia vo štvrtky je určená pre deti a mládež našej farnosti s príhovorom pre deti
 • každý štvrtok o 17:30 pozývame všetky dievčatá (nie len tie, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie) na nácvik detského spevu
 • po skončení štvrtkovej večernej sv. liturgie pozývame všetkých chlapcov (nie len tých, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie), ktorí miništrujú, alebo by chceli začať miništrovať, ale nevedia ako začať a pod., na miništrantské stretko